www.orduosb.com

EYS Politikası


Kalite, çevre ve enerji yönetim sistemleri ile ilgili standartları kapsayan tüm ürün, hizmet ve faaliyetlerimizde;

 • Yürürlükteki ulusal ve uluslararası standartlar ve yasal mevzuat çerçevesinde beklentilerin üzerinde ürün ve hizmet sunarak katılımcı (müşteri) memnuniyetini artırmak ve sürekli kılmak,
 • Sektördeki ve dünyadaki iyi uygulamaları dikkate alarak Kalite, çevre, ve enerji yönetim sistemleri ile ilgili ölçülebilir hedefler oluşturmak, gerçekleşmesini düzenli olarak gözden geçirmek ve bu alandaki performansımız ile yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirmek,
 • Önleyici Yaklaşım ve Risk Temelli Düşünme ile süreçlerin etkili şekilde işletilmesi, kontrolü, sürekliliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli yetişmiş insan gücü, bilgi, altyapı ve çevreyi tayin ve tedarik etmek, bu kapsamda tüm kaynakları optimum düzeyde kullanmak,
 • Çevre mevzuatı, idari düzenlemeler ve sektörel yükümlülüklere uymak, doğal kaynakların verimli kullanımını sağlamak, yaşam döngüsü ve sürdürülebilir kalkınma bakış açısıyla çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesine özen göstermek ve atıkların kaynağında azaltılmasını sağlayarak, sıfır atık felsefesini benimsemek ve çevreye sürekli pozitif değer kazandırmak,
 • Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüme destekte bulunarak doğal kaynak kullanımını azaltarak çevreyi korumak,
 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile idari düzenlemelere uymak, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, her türlü iş kazaları ile meslek hastalıklarının önlenebilir olduğuna inanarak çalışanlarımızın ve ilgili tüm tarafların sağlık bütünlüğünü bozabilecek tüm riskleri çalışanların da katılımı sağlanarak sistematik ve önleyici bir yaklaşımla önceden tespit ederek gerekli tedbirleri almak ve bunu sürdürülebilir kılmak,
 • EYS konularında çalışanların   görüş ve önerileri alarak çalışan katılımını en üst düzeye çıkarmak ve sağlık ve güvenlik konularında her türlü bilgiyi çalışanlarla paylaşmak,
 • Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek, enerji verimli ürünler kullanılmasını benimseyerek sürdürülebilir hizmet üretimine katkıda bulunmak,
 • Faaliyetlerimizin çevreye ve insan sağlığına olan etkilerini kontrol altında tutarak, sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle tutarlı olmasını sağlamak,
 • Teknolojik gelişme ve yenilikleri takip ederek tüm çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı eğitmek, bilinçlendirmek,
 • Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile ilgili olarak tabi olduğumuz yürürlükteki yasal şartlar ve diğer gerekliliklere uygun gelişmeleri takip ederek tüm çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı bilgilendirmek,
 • Çalışanlarımıza verilecek eğitimlerle enerji verimliliği ve kaynak kullanımına yönelik bilinç düzeylerini arttırmak,
 • Enerji verimli ürün ve servis hizmetleri satın alınmasını ve enerji performansımızı iyileştirecek tasarım faaliyetlerini desteklemek, enerji verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilir kılınması için faaliyetler yürütmek,
 • Enerji tüketimlerinin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmasını sağlayacak çalışmaları desteklemek,

 

 • Sürdürülebilir Kalkınma Araçları için eylem planlarını ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması için yapılacak çalışmaları desteklemek,
 • Tüm faaliyetlerin, kuruluşun temel amacı ve hedefleri doğrultusunda ilgili taraflara değer yaratacak iş sonuçlarına ulaşması başlıca sorumluluğumuzdur. Politikamız topluma ve ilgili tüm taraflara her zaman açık ve ulaşılabilir olacaktır.

 

Beyan ve Taahhüt ederiz,


Ek Dosylar